Om projektet

Der vil blive gennemført et parallelforløb på basis af et pilotprojekt på de involverede institutioner indenfor emnet innovation og pædagogisk entreprenørskab. Et parallelforløb kan defineres som et forløb, hvor den studerende efter eget valg kan gennemføre en del af en uddannelse ved en eller flere uddannelsesinstitutioner i et andet land. Når det gælder uddannelse, undervisning og entreprenørskab går man i hovedsagen ud fra to betydninger af begrebet. For det første en bredere definition som går ud på at forstå uddannelse som en integreret del i at udvikle diverse former for virksomheder og kompetence til at etablere en virksomhed. For det andet kan man forstå begrebet ud fra et læringsperspektiv, hvor det markeres at entreprenørel pædagogik i højere grad lærer teori for at kunne overføre den til praksis og at indlæringen ikke kun er deduktiv men både deduktiv og induktiv i en entreprenørel pædagogik.

Projektet bliverudarbejdet og gennemført med deltagelse af tre universiteter i Norden, Norlands Universitet i Norge, Umeå Universitet i Sverige og Den pædagogiske Universitetsskole ved Islands Universitet.

Projektets formål

Formålet med projektet er at

• udveksle ideer og faglige synspunkter indenfor fagområdet pædagogisk entreprenørskab
• udvikle et fælles undervisningskoncept indenfor fagområdet pædagogisk entreprenørskab
• udarbejde en fælles undervisningsbeskrivelse, som indgår som en integreret del af de involverede institutioners curriculum og således indgår som en fast defineret del af uddannelsen på hver institution
• de deltagende studerende vurderes og eksamineres på nogenlunde samme grundlag ved kursernes afslutning
• der i fremtiden på de involverede institutioner arbejdes hen imod at etablere en nogenlunde identisk struktur og et fælles curriculum indenfor fagområdet pædagogisk entreprenørskab.

Projektet kan på den måde i et længere tidsperspektiv anses for at være et forsøg på at etablere en transnational uddannelse med et fælles uddannelsesprogram (e. joint program).
 

Baggrund

I 2009 fik syv forskere fra fem universiteter i Norden, Högskolen i Bodø, Universitetet i Tammerfors, Umeå Universitet, Aalborg Universitet og Islands Universitet uddelegeret opgaven at lave et studie om kreativitet, innovation og pædgaogisk entreprenørskab i Norden. Studiet var initieret af Nordisk Ministerråd og opgaven gik ud på at kortlægge, hvordan kreativitet, innovation og pædagogisk entreprenørskab bliver omtalt i diverse styringsdokumenter i de nordiske lande, og hvordan begreberne implementeres og realiseres på alle niveauer i uddannelsessystemet, fra børne have til voksenlæring i hele Norden inklusiv de selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland. Resultatet af dette arbejde blev tre rapporter, 1) et hovedstudie om kreativet, innovation og entreprenørskab i uddannelserne i Norden, 2) et studie om de praktisk-musiske fags betydning og rolle i uddannelserne og 3) et studie om talentudvikling og kreativitet i de naturvidenskabelige fag. Rapporterne publiceres i Nordisk Ministerråds regi i løbet af foråret 2011.

I studierne stilles der bl.a. forslag til nye satsninger og initiativer. I denne sammenhæng sættes fokus på nødvendigheden af en videnskabelig forankring. Begrebet pædagogisk entreprenørskab associeres normalt med etablering af en virksomhed i forretningsøjemed. I en pædagogisk sammenhæng er der imidlertid et behov for at klargøre fundamentet for forståelsen af, hvad det vil sige at være entreprenøriel, og hvordan dette hænger sammen med udvikling af kreativitet og innovativ kapasitet både på et individuelt og et oragnisatorisk niveau. En af måderne at gøre dette ville være at lave en masteruddannelse om emnet.

Tre af de fem universiteter, Norrland Universitet (tidligere Högskolen i Bodø), Umeå Universitet og Islands Universitet har på denne baggrund besluttet sig til at lave et pilotprojekt om et parallelforløb med deltagelse af de tre universiteter.

>>>> Mere om projektet